360 ല്‍ പരം മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴിൽ!!!!.....
പത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അമർത്തിയാൽ അതാത് പത്രങ്ങള്‍ വായിക്കാവുന്നതാണ്.